Районна газета

Захист прав споживачів

Згідно ії.10 Постанови КМУ від 15 червня 2006 року № 833 «Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність на видному та доступному місці куточка покупця в якому зазначити адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Гамалія, 25, телефон 77 - 90 - 42, 77- 90 - 45.

 

Споживачі  під час придбання,  замовлення або використання продукції,  яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

     1) захист своїх прав державою;

     2) належну якість продукції та обслуговування;

     3) безпеку продукції;

     4) необхідну,  доступну,  достовірну  та своєчасну інформацію про продукцію,  її кількість,  якість,  асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

     5) відшкодування   шкоди  (збитків),  завданих  дефектною  чи фальсифікованою продукцією або  продукцією  неналежної  якості,  а також   майнової   та  моральної  (немайнової)  шкоди,  заподіяної небезпечною для життя і  здоров'я  людей  продукцією  у  випадках, передбачених законодавством;

     6) звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;

     7) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).(стаття 4 Закону «Про захист прав споживачів»)

      Захист прав споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  місцеві  державні  адміністрації,  органи  і  установи,  що здійснюють  державний  санітарно-епідеміологічний   нагляд,   інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також суди. (стаття 5 Закону)

 

Право споживача на належну якість продукції

      1. Продавець  (виробник,  виконавець)  зобов'язаний  передати споживачеві  продукцію належної якості,  а також надати інформацію

про цю продукцію.

      2. Продавець  (виробник,  виконавець)  на  вимогу   споживача зобов'язаний  надати  йому  документи,  які  підтверджують належну якість продукції.

      3. Вимоги до продукції щодо її безпеки для життя,  здоров'я і майна  споживачів,  а  також  навколишнього  природного середовища встановлюються нормативними документами.

      Щодо окремих груп продукції зазначені  вимоги  встановлюються законами та іншими нормативно-правовими актами.

      На товари,  що  ввозяться на територію України,  повинен бути передбачений законодавством документ,  який підтверджує їх належну якість.

      4. Забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції.

      5. Виробник     (виконавець)     зобов'язаний     забезпечити використання продукції за призначенням протягом строку її  служби, передбаченого  нормативним  документом  або  встановленого  ним за домовленістю із споживачем,  а в разі відсутності такого строку  - протягом десяти років.

      Виробник (виконавець)   зобов'язаний   забезпечити   технічне обслуговування та гарантійний ремонт продукції,  а також її випуск і поставку для підприємств,  що здійснюють технічне обслуговування та ремонт,  у необхідному обсязі та  асортименті  запасних  частин протягом   усього   строку   її  виробництва,  а  після  зняття  з виробництва - протягом строку служби,  в разі  відсутності  такого строку - протягом десяти років.

      6. Реалізація  інтересів  споживачів  у встановленні вимог до належної якості продукції забезпечується правом участі  споживачів та  їх  об'єднань  у  розробленні нормативних документів згідно із законодавством. (стаття 6 Закону)

Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

      1. У   разі  виявлення  протягом  встановленого  гарантійного строку недоліків споживач,  в порядку та у строки,  що встановлені законодавством, має право вимагати:

      1) пропорційного зменшення ціни;

      2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

      3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

      У разі  виявлення  протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця),    або    фальсифікації   товару,   підтверджених   за необхідності висновком  експертизи,  споживач,  в  порядку  та   у строки,  що  встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

      1) розірвання  договору  та  повернення  сплаченої  за  товар грошової суми;

      2) вимагати  заміни  товару  на  такий  же   товар   або   на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

      2. Стосовно   непродовольчих   товарів,   що   перебували   у використанні  та  були  реалізовані  через   роздрібні   комісійні торговельні  підприємства,  вимоги споживача,  зазначені у частині першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця.

      Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача  щодо товарів, гарантійний строк на які не закінчився.

      3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред'являються на вибір споживача  продавцеві  за  місцем  купівлі товару,  виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

      Споживач має право  пред'явити  одну  з  вимог,  передбачених частиною першою цієї статті,  а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї статті.

      Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також  створені  власником  продавця  торговельні  підприємства та філії,  що  здійснюють  продаж  аналогічних  придбаним  споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору.  Функції представників підприємств-виробників  виконують їх  представництва  та філії,  створені виробниками для цієї мети, або підприємства,  які задовольняють зазначені вимоги на  підставі договору з виробником.

      4. Продавець  і  виробник під час продажу (реалізації) товару зобов'язані   інформувати   споживача   про    підприємства,    що задовольняють вимоги,  встановлені частинами першою і третьою цієї статті.   За    ненадання    такої    інформації    встановлюється відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього Закону.

      5. Продавець,  виробник (підприємство,  що задовольняє вимоги споживача,  встановлені частиною першою цієї  статті)  зобов'язані прийняти  товар  неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

      Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів   продавцю,  виробнику  (підприємству,  що  задовольняє вимоги споживача,  встановлені частиною першою цієї статті) та  їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства,  що  задовольняє  вимоги   споживача,   встановлені частиною першою цієї статті).

      6. За  наявності  товару  вимога  споживача  про  його заміну підлягає негайному задоволенню,  а в  разі  виникнення  потреби  в перевірці  якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

      У разі відсутності товару вимога споживача  про  його  заміну підлягає   задоволенню  у  двомісячний  строк  з  моменту  подання відповідної заяви.  Якщо задовольнити вимогу споживача про  заміну товару  в  установлений  строк неможливо,  споживач вправі на свій вибір пред'явити продавцю,  виробнику (підприємству, що виконує їх функції)  інші вимоги,  передбачені пунктами 1,  3,  4,  5 частини першої цієї статті.

      7. Під час заміни товару з недоліками  на  товар  аналогічної марки  (моделі,  артикулу,  модифікації) належної якості,  ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

      Під час заміни товару з недоліками на такий  же  товар  іншої марки (моделі,  артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі  підвищення  ціни  провадиться виходячи  з його вартості на час обміну,  а в разі зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі.

      При розірванні  договору  розрахунки  із  споживачем  у  разі підвищення  ціни  на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги,  а в  разі  зниження  ціни  - виходячи  з  вартості  товару на час купівлі.  Гроші,  сплачені за товар,  повертаються споживачеві у день розірвання договору,  а  в разі  неможливості  повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін,  але не пізніше  ніж  протягом семи днів.

      8. У   разі   придбання   споживачем   продовольчих   товарів неналежної якості продавець зобов'язаний  замінити  їх  на  товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку придатності. При цьому розрахунки із споживачем провадяться в порядку,  передбаченому абзацом третім частини сьомої цієї статті.

      9. При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків  товару  вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

      На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача,  встановлені частиною першою цієї статті)  зобов'язані  створювати  (мати)  обмінний  фонд  товарів.

Перелік   таких   товарів  (  172-94-п  )  визначається  Кабінетом Міністрів України.

      За кожний  день  затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі,  артикулу,  модифікації) та  за  кожний день   затримки   усунення   недоліків  понад  установлений  строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка  відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

      При усуненні  недоліків  шляхом  заміни комплектуючого виробу або  складової  частини  товару,  на  які  встановлено  гарантійні строки,  гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі  споживачеві  товару після ремонту.

     10. Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про  безоплатне  усунення  недоліків   товару   після   закінчення гарантійного  строку.  Ця  вимога  може  бути пред'явлена протягом установленого  строку  служби,  а  якщо  такий  не  встановлено  - протягом  десяти  років,  якщо  в  товарі  було  виявлено недоліки (істотні недоліки),  допущені з вини виробника.  Якщо цю вимогу не задоволено  у  строки,  передбачені частиною дев'ятою цієї статті, споживач  має  право  на   свій   вибір   пред'явити   виробникові (продавцеві)  інші  вимоги,  відповідно  до  частини  першої  цієї статті.

      11. Вимоги   споживача   розглядаються   після   пред'явлення споживачем  розрахункового  документа,  а  щодо  товарів,  на  які встановлено гарантійний строк,  - технічного  паспорта  чи  іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

      Під час   продажу   товару   продавець   зобов'язаний  видати споживачеві  розрахунковий   документ   встановленої   форми,   що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

      У разі   втрати  споживачем  технічного  паспорта  чи  іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

      12. Виробник  зобов'язаний  відшкодувати  всі збитки продавця (підприємства,  що  задовольняє  вимоги   споживача,   встановлені частиною  першою цієї статті),  який розглядає претензію споживача до придбаного товару.

      Продавець (виробник) товарів зобов'язаний  у  місячний  строк відшкодувати підприємству,  що виконує його функції,  збитки, яких воно  зазнало  у  зв'язку   із   задоволенням   вимог   споживача, передбачених цією статтею.

      13. Вимоги,  встановлені  частиною  першою  цієї  статті щодо товарів,  виготовлених  за  межами  України,  задовольняються   за рахунок продавця (імпортера).

      14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню,   якщо   продавець,   виробник   (підприємство,    що задовольняє  вимоги  споживача,  встановлені  частиною першою цієї статті) доведуть,  що недоліки товару виникли внаслідок  порушення споживачем   правил  користування  товаром  або  його  зберігання.

Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника. (стаття 8 Закону)

Права споживача при придбанні товару належної

якості

      1. Споживач має право обміняти непродовольчий товар  належної якості на аналогічний у продавця,  в якого він був придбаний, якщо товар не  задовольнив  його  за   формою,   габаритами,   фасоном, кольором,   розміром   або   з  інших  причин  не  може  бути  ним використаний за призначенням.

      Споживач має право на обмін товару належної  якості  протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі.

      Обмін товару   належної   якості  провадиться,  якщо  він  не використовувався і якщо збережено його товарний  вигляд,  споживчі властивості,  пломби,  ярлики,  а  також  розрахунковий  документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

      Перелік   товарів,   що  не  підлягають  обміну  (поверненню) (  172-94-п  )  з підстав, зазначених у цій статті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

      2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач  має  право  або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості,  або  розірвати договір  та  одержати  назад  гроші у розмірі вартості повернутого товару,  або здійснити обмін товару на аналогічний при  першому  ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

      3. При  розірванні  договору  купівлі-продажу  розрахунки  із споживачем провадяться виходячи з  вартості  товару  на  час  його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору,  а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів. (стаття 9 Закону)

Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування

     1. За всіма споживачами однаковою мірою визнається  право  на задоволення  їх  потреб  у  сфері  торговельного  та  інших  видів обслуговування.  Встановлення  будь-яких   переваг,   застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами.

      2. Споживач має право на вільний вибір  продукції  у  зручний для нього час з урахуванням режиму роботи продавця (виконавця).

      Продавець (виконавець)     зобов'язаний    всіляко    сприяти споживачеві у вільному виборі продукції.

      Забороняється примушувати  споживача   придбавати   продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту.

      3. Продавець  (виконавець)  зобов'язаний  надати  споживачеві достовірну і доступну інформацію про найменування,  належність  та режим роботи свого підприємства.

      4. Споживач   має   право   на   перевірку  якості,  безпеки, комплектності,  міри,  ваги та ціни  продукції,  що  придбавається (замовляється),   демонстрацію   безпечного   та   правильного  її використання.   На   вимогу   споживача   продавець   (виконавець) зобов'язаний    надати   йому   контрольно-вимірювальні   прилади, документи про якість, безпеку, ціну продукції.

      У разі коли під час гарантійного строку  необхідно  визначити причини втрати якості продукції,  продавець (виконавець, виробник) зобов'язаний у триденний  строк  з  дня  одержання  від  споживача письмової  згоди  організувати  проведення  експертизи  продукції.

Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, виробника).

Якщо  у  висновках  експертизи буде доведено,  що недоліки виникли після  передачі  продукції  споживачеві  внаслідок  порушення  ним встановлених  правил  використання,  зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач    зобов'язаний    відшкодувати    продавцю   (виконавцю, підприємству,  яке виконує його  функції)  витрати  на  проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.

      5. У разі порушення прав  споживача  на  підприємствах  сфери обслуговування  продавець (виробник,  виконавець) і працівники цих підприємств несуть відповідальність, встановлену законом.(стаття 17)

Судовий захист прав споживачів

      1. Захист  прав  споживачів,   передбачених   законодавством, здійснюється судом.

      2. При  задоволенні  вимог  споживача  суд  одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

      3. Споживачі  звільняються  від  сплати  державного  мита  за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав. (стаття 22 Закону)